Rekrutacja

ZAPISY DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie informuje, że zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczną naukę w klasie I, będą przyjmowane do dnia 14 kwietnia 2017 r.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie szkoły w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wzór zgłoszenia do klasy I – dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do pobrania ze strony internetowej szkoły (link) lub w sekretariacie szkoły.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły

Jednocześnie informujemy, że kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy I (link)

lub do pobrania w sekretariacie szkoły

Dokumenty związane z wnioskiem i postępowaniem rekrutacyjnym:

oświadczenie o wielodzietności (link)

oświadczenie o zamieszkiwaniu krewnych (link)

oświadczenie woli – potwierdzenie dot. pkt 4 harmonogramu rekrutacji (link)

Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzone zgodnie z harmonogramem

i kryteriami określonymi przez organ prowadzący.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

Harmonogram czynności dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 18 kwietnia 2017r.

 

do 05 maja 2017r.

03 lipca 2017r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 30 maja 2017r. 10 lipca 2017r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych 06 czerwca.2017r. 15 lipca 2017r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 09 czerwca 2017r. 24 lipca 2017r.

 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12 czerwca 2017r. 31 sierpnia 2017r.


Kryteria i liczba punktów:
Kryteria do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Leszno, liczba punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia na rok szkolny 2017/2018.

 1. rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w danej szkole – 15 pkt
 2. dziecko uczęszczało do przedszkola położonego w obwodzie danej szkoły – 10 pkt
 3. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców – 7 pkt
 4. wielodzietność rodziny kandydata – 7 pkt
 5. sprawowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem – 5 pkt
 6. niepełnosprawność kandydata – 2 pkt
 7. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 2 pkt
 8. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 4 pkt
 9. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata– 2 pkt

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów:

 1. Potwierdzenia spełniania kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 1 dokonuje dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkoły.
 2. Potwierdzenia spełniania kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 2 dokonuje dyrektor przedszkola wydając zaświadczenie.
 3. Za potwierdzenie spełniania przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 1 pkt 3 i pkt 4 uznaje się oświadczenie rodzica.
 4. Za potwierdzenie spełnianie przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 5 uważa się dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2016r., poz.575 ze zm.);
 5. Za potwierdzenie spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 1 pkt 6-9 uważa się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2016 r. Nr 127, poz. 2046 ze zm.).