Rekrutacja

ZAPISY DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie informuje, że zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczną naukę w klasie I, będą przyjmowane od dnia 5 marca do dnia 28 marca 2018 r.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie szkoły w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wzór zgłoszenia do klasy I – dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do pobrania ze strony internetowej szkoły (link) lub w sekretariacie szkoły.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły    

Jednocześnie informujemy, że kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy I (link)

lub do pobrania w sekretariacie szkoły.

Dokumenty związane z wnioskiem i postępowaniem rekrutacyjnym:

  • oświadczenie o wielodzietności (link)
  • oświadczenie o zamieszkiwaniu krewnych (link)
  • oświadczenie woli –  potwierdzenie dot. pkt 4 harmonogramu rekrutacji (link)

Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzone zgodnie z harmonogramem i kryteriami określonymi przez organ prowadzący.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

Harmonogram czynności dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

od 9 kwietnia 2018 r.

 

do 23 kwietnia 2018 r.

 

od 2 lipca 2018 r.

 

do 6 lipca 2018 r.

 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

do 21maja 2018 r.

 

do 13 lipca 2018 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych  

28 maja 2018 r.

 

16 lipca 2018r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 4 czerwca 2018 r.  

do 20 lipca 2018 r.

 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 8 czerwca 2018 r. 23 lipca 2018 r.

 

 

Kryteria do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Leszno, liczba punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia na rok szkolny 2017/2018.

 

Kryteria i liczba punktów:

1) rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w danej szkole – 15 pkt

2) dziecko uczęszczało do przedszkola położonego w obwodzie danej szkoły – 10 pkt

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców – 7 pkt

4) wielodzietność rodziny kandydata – 7 pkt

5) sprawowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem  – 5 pkt

6) niepełnosprawność kandydata – 2 pkt

7) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 2 pkt

8) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 4 pkt

9) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata– 2 pkt

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów:

  1. Potwierdzenia spełniania kryterium, o którym mowa w pkt. 1. dokonuje dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkoły.
  2. Potwierdzenia spełniania kryterium, o którym mowa w pkt. 2. dokonuje dyrektor przedszkola wydając zaświadczenie.
  3. Za potwierdzenie spełniania przez kandydata kryteriów, o których mowa pkt. 3. i pkt. uznaje się oświadczenie rodzica.
  4. Za potwierdzenie spełnianie przez kandydata kryterium, o którym mowa w pkt. 5. uważa się dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2016r., poz.575 ze zm.);
  5. Za potwierdzenie spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w pkt 6-9 uważa się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.).